Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

Stretko vo februári v Nitrianskom spoločenstve
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 11.2.2024)

V mesiaci február sme cestovali v našom pútnikovi do Jericha. Tak ako Zacheja Ježiš oslovil, keď bol na strome, aj my sme si svoje mená zavesili na strom. Chceme, aby naše srdcia boli vždy pripravené na Ježišovo volanie. Naše stretko sme začali sv. omšou. Aj na nej a aj počas osláv sme ďakovali za jubileum 6O rokov našej tety Betky. Spomenuli sme si aj na nášho pátra Mateja, ktorý tiež oslavoval svoje narodeniny. Počas osláv sme ešte stihli využiť fašiangový čas a potancovať si. Vďaka ti Pane za krásny, požehnaný spoločný čas.
 

17. PLES VaS Jasan v Pánovi 2024
(Slovensko, 27.1.2024)

V dňoch 27.-28.1.2024 sme spoločne Jasali v Pánovi na novom mieste. Program sa začal sv. omšou v Penzióne Lagán na Radave. Po nej nám Gabika s Jurajom slávnostne otvorili náš ples a začalo sa jasanie a tancovanie. Popri oddychu sme sa potešili tombole, programom jednotlivých spoločenstiev, výborným koláčikom či rozhovormy. O pol noci sme mali spoločnú modlitbu, po ktorej nám niektorí zaželali dobrú noc a iní plesali až do pol 4 rána. V nedeľu sme mali spoločnú sv. omšu, obed a vytancovaní sme odišli domov. Už teraz sa nevieme dočkať plesu v r. 2025.
 

Mikulášske stretnutie v NR
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 17.12.2023)

 

Mikuláš v Bratislavskom spoločenstve
(Bratislava - sv. Gorazd, 10.12.2023)

 

Úvaha Don Marca Boveho, medzinárodného kaplána
(Slovensko, 4.12.2023)

Vianoce Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: "Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán." Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. (Lk 2, 15-16) Evanjelista Lukáš nám hovorí o narodení Ježiša, o narodení, ktoré bolo zvestované Márii a po nej mudrcom a potom aj všetkým mužom. Anjeli ukazujú, kde sa toto úžasné narodenie udialo a kde môžu nájsť bábätko Ježiša: v Betleheme, malej dedinke s veľmi významným menom. V skutočnosti v Ježišovom rodnom jazyku slovo Betlehem znamená „Dom chleba“, pravdepodobne kvôli pšeničným a jačmenným poliam, ktoré boli v tomto regióne. Ježiš o sebe povedal: „Ja som chlieb,, ktorý prišiel z neba...“ On, ktorý bol narodený, stal sa jedným z nás, leží v jasličkách, aby bol „zjedený“ všetkými ľuďmi, ktorí prahnú po láske a hľadajú Boha. Hladným zástupom Ježiš rozmnožuje bochníky a rozdáva jedlo, ktoré potrebujú, pretože pozná aj potreby našich tiel a našu krehkosť. Modlitbou Otče náš prosíme o náš každodenný chlieb, aby nasýtil naše telo a zároveň aj naše srdcia. Poprosme Ježiša, ktorý prišiel medzi nás, aby sa naše spoločenstvá Viery a Svetla stali podobne ako Betlehem „domami chleba“ a miestom, kde tí, čo sú hladní po láske a priateľstve, boli napokon nasýtení.
 

PÚTNIK DECEMBER
(Slovensko, 3.12.2023)

JERICHO. Keď sa Zachej, mýtnik, muž pochybnej morálky, ktorý sa pýšil svojou nečestnosťou nadobudnutým bohatstvom, dozvedel, že Ježiš prechádza cez Jericho, neváhal a rozbehol sa ako dieťa, aby mohol vyliezť na strom a uvidieť prechádzajúceho Ježiša. Bol malý, hovorí príbeh, nielen fyzicky, ale predovšetkým z hľadiska jeho morálky. Keď Ježiš prechádzal okolo a videl tohto muža medzi konármi stromu, povedal mu: ,,Zachej, poď rýchlo dole, musím dnes zostať v tvojom dome.“ Inými slovami, idem do tvojho každodenného života. Čo Ježiš povedal, zodpovedá tomu, čo my vo Viere a Svetle nazývame časom vernosti alebo štvrtý čas. Príbeh je úžasný, pretože nám hovorí o dynamike, ktorú sa musíme učiť každý deň a Viera a Svetlo nám to veľkoryso ponúka: aby sme videli Ježiša, nesmieme ísť hore, ale musíme zostúpiť dole. Zostupovať je veľmi ťažké, pretože vo vnútri sme poháňaní ísť hore. To je dôvod, prečo je ľudstvo choré, odtrhnuté od ľudskosti, ekologických, sociálnych a náboženských hodnôt. Ježiš jasne hovorí, že na to, aby sme ho videli, musíme zostúpiť a že len tak bude prebývať v našom dome, to znamená v našich srdciach, kde budeme počuť z jeho úst: ,,Dnes prišla spása pre tento dom.“ Vďaka tomuto hosťovi našiel Zachej nový zmysel svojho života. Spoločenstvo Viera a Svetlo nás učí krásnu dynamiku, ktorá je ľudská aj božská: aby ste mohli ísť hore, musíte zostúpiť. Pamätajte, že Ježiš je majstrom života zostupu, čo svätý Pavol nazýva kenóza (Flp 2, 5- 11). Neexistuje žiadne Viera a Svetlo, ktoré nie sú skutočnými školami kenózy...
 

Novembrové stretnutie v NR
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 19.11.2023)

Témou novembrového stretnutia bola Samária - stretnutie s milosrdenstvom a láskou. Cez scénku sme si pripomenuli milosrdnú lásku, prijatie, ktoré Ježiš prejavil Samaritánke. Po pútnikovi sme spoločne vyrobili vianočné pohľadnice pre ostatné spoločenstvá a spoločne sme oslávili 70 rokov našej Silvinky.
 

PÚTNIK NOVEMBER
(Slovensko, 5.11.2023)

Na páliacom slnku, v prachu a únave poludnia sedí Ježiš pri studni a čaká, kým mu niekto dá napiť. Je to scéna, ktorú sme už videli mnohokrát: únava, smäd, prach, vyčerpanie, čakanie na niekoho… Do tejto scény prichádza žena. Prišla po vodu v nevhodnej hodine, ktorá sa však stáva hodinou stretnutia, hodinou milosti. Je to ako v našom každodennom živote. Kde môžeme stretnúť Božieho Syna? Pre nás v nevhodnej hodine a pre neho v hodine, ktorá bude plná milostí. Ježiš k nej okamžite pristúpi: „Daj sa mi napiť!” Dialóg sa zdá byť napätý a žena, zranená odmietnutím, sa začína brániť. ,,Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Ježiš citlivo pokračoval v dialógu a v istom momente jej povedal: ,,Zavolaj svojho muža.“ Ona odpovedala: ,,Nemám muža.“ Ježiš ju pochválil za jej úprimnosť a povedal, že hovorí pravdu. Videl, že táto žena bola úprimná vo svojom hľadaní lásky napriek tomu, že si vybrala nesprávnu cestu. Žena, ktorá sa cítila vítaná vo svojej viere, ho spoznala ako proroka, potom Pána a Mesiáša. Medzitým prišli Ježišovi učeníci, ktorí ničomu nerozumeli a divili sa, keď videli, že Ježiš sa rozpráva so ženou. Spoločenstvo Viera a Svetlo by malo byť ako studňa, miesto, kde môžeme nájsť nový zmysel života, kde si každý môže prísť sadnúť a vyjadriť svoj smäd. Aj naši inak obdarovaní bratia a sestry túžia po láske a náklonnosti... Kto ich počúva? Na stretku počas zdieľania alebo počas štvrtého času je vhodný čas na počúvanie. My sme však často ako Ježišovi učeníci, plní predsudkov.
 

Októbrové stretko v Nitre
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 15.10.2023)

Témou októbrového stretnutia bol Nazaret. Pripomenuli sme si sv. rodinu, miesto, kde Ježiš vyrastal, čo všetko sa musel naučiť a dôležitosť Jozefa a Márii pri formovaní Ježiša.
 

PÚTNIK OKTÓBER
(Slovensko, 1.10.2023)

NAZARET - DENNÁ PRÁCA, KAŽDODENNÝ ŽIVOT. Počas Ježišovho života mal Nazaret približne 400 obyvateľov, čiže bolo to malé, chudobné a neznáme miesto. Ježiš tam prežil asi tridsať rokov a vyrastal s ľuďmi tohto mesta. Naučil sa viere jednoduchých ľudí, starostlivosti o domácnosť, manuálnej práci a životu v spoločenstve. Nazaret bol jeho školou. Mária a Jozef boli veľmi dôležití v ľudskom formovaní Ježiša a hoci o tom v enanjeliu nemáme zmienku, môžeme predpokladať, že aj v Ježišovom verejnom živote. Počas troch rokov svojho misionárskeho života Ježiš odhaľuje tridsať rokov jednoduchého, skrytého života v Nazarete. Naše spoločenstvá Viery a svetla musia dnes ľudstvu preložiť túto dôležitosť života v duchu Nazareta. Duch Nazareta nám hovorí, aby sme tento každodenný život prežívali intenzívne, i keď je taký jednoduchý, že sa javí ako monotónny. Vďaka nemu sa učíme triezvosti, starostlivosti o všetko a o ľudí okolo nás, láskavosti (tzn. štvrtému času), vďaka ktorým sme naladení na ostatných a štedro slúžime najbiednejším. Nazaret je aj spôsob života, náš duchovný domov, miesto také ľudské, že sa stáva prejavom duchovna, kde všetko môže