ࡱ> 5@0pIbjbj22(VXXVVVVVVVb b b b L 1j \^^^^^^$R8iV VV BV V \ \ " VV t b P 01,% %jD,VVVV%V(( Mj 2011 Ptnici na ceste do Emmaus Slovo na tento mesiac Cesta zEmuz do Jeruzalema nie je ve>mi dlh. Dobrch desae kilometrov. Dve hodiny chdze aste tam. Avaak je to cesta, ktor zostava vryt do naaej pamte nav~dy. Bol jarn ve er roku 30 alebo 31. Ten ve er som opustil Jeruzalem sKleopasom. Pred dvoma dHami sme sved ili opotupnej smrti Je~iaa zNazaretu. Radi sme ho po vali, ke rozprval oKr>ovstve Bo~om. Chor chodili knemu aOn ich vaetkch lie il. Naozaj bol priate>om chudobnch, malch achorch. Bohat a znalci zkona taktie~ chodili knemu po vae ho. Bol mu blzky spsob hovorie oBohu, ktorho volal Abba, Otec. SJe~iaom sme Bo~ synovia adcry, vaetky deti toho istho Otca. Akoby Kr>ovstvo Bo~ie bolo u~ tu. Ale to nahnevalo mnohch, po nc od zkonnkov akazate>ov, ktor riskovali stratu svojich privilgi. Rimania sa bli povstania tchto >ud, preto Je~iaa odsdili na smre po as nespravodlivho sdu. Aj pre ns to bol koniec. Vy erpan, omr en astraten, Kleopas aja sme boli na ceste domov. o budeme robie? Pokra ovae v~ivote! Ale ako? Na tej ceste sa knm pripojil cudzinec. Hovorili sme snm otom, o je vnaaich srdciach. Zjavne nevedel osmrti Je~iaa zNazareta. Optovne ns vyzval. Nerozumeli sme ni omu, o nm povedal. Je~ia bol skuto n prorok. Zostal pravdiv pre svoju misiu. Jeho smre bola znakom zvrchovanho daru. Bola to cesta k~ivotu pre vaetkch >ud. Ak taa Svt psmo, uvida, ~e vaetko toto bolo oznamovan apripravovan. o sa prihodilo galilejskmu prorokovi, bola ase Bo~ieho plnu. Boli sme to my, ktor sme nerozumeli. Je~ia priaiel pre naae hriechy. Smre ho nezni ila. Bol ~iv. Bol vzkriesen. Preaiel do opravdivho ~ivota. To je to, o nm povedal a o sa ja pokaam prerozprvae so svojimi bohmi slovami. Musm dodae, ~e naae srdcia horeli, ako k nm cudzinec rozprval na ceste avysvet>oval Svt psmo. Mal svetielko za alo presvitae vnaaej noci. Vonku avaak bola tma. Naaeastie sme priali do Emuz. Kleopas ma pozval do jeho domu najese sa. Pocestn naliehal, ~e bude pokra ovae vosvojej ceste, ale my sme naliehali. ZostaH snami, preto~e je neskoro adeH sa bl~i ku koncu . Zatia>, o sme boli pri stole, On vzal chlieb apo~ehnal ho, rozlomil ho adal ho nm. Bol to ON! Pri lman chleba sme ho spoznali. Ako sme mohli bye doteraz tak zaslepen? Akonhle sa naae o i otvorili vo i jeho prtomnosti, stal sa nevidite>n pre ns. Nie, nebol zadr~an vsieti smrti. Bol viac ~iv ako kedyko>vek pred tm. Bol cesta, pravda a~ivot. Ako by sme mohli oznmie tto sprvu abye zvestovatelia jeho radosti? Odvolvac text: Zjavenie Je~iaa u enkom vEmuz (Lk 24,13-35) Identita aMisia Viery aSvetla Po as krtkej histrie Viera aSvetlo nasledovalo cesty, ktor boli tak prekvapujce, ako aj neo akvan; cesty ndeje pre tisce >ud po celom svete. Cf. Prru ka Budete svietie po celom svete ako jasn hviezda , strana 2 Zvtanie azjednotenie. Pri prchode ka~d osoba je pozvan zakrye si svoje o i svojimi rukami, zatia> o bude hovorie: Otvor moje o i, Pane, pre tvoju prtomnose . Potom svoje o i odkryje apovie: Chv>te Pna! Cel stretnutie bude zvlae pekn, aby oslvilo prtomnose Boha. Zdie>anie Po predpovedi po asia za name spievae pieseH vybran na tento rok, ktor bude ozna ovae za iatok kHJVtv  . H r & * F b ȸtteteteVetVeGh6]hMCJOJQJaJh6]h6]CJOJQJaJh6]h3{CJOJQJaJh6]CJOJQJaJh6]hCJOJQJaJhi!CJOJQJaJh6]5CJOJQJaJh6]hU05CJOJQJaJh6]h5CJOJQJaJh6]h>a5CJ OJQJaJ h6]5CJ OJQJaJ h6]CJOJQJaJh6]h6]CJOJQJaJJv j*\""!6!h1 455777$899p#p# p#Tp#) p#o p#p#3p#Tp#Tp#p#Tp#Tp#Tp#Tp#) p#Tp#=p#=p#) p#Tp#) p#Tp#(p#Tp#) p#T$a$gd5$a$gd6]$a$gd6]pIb 04HL,rPHJZ\d 0ʻʬ٬٬٬َٝٝٝٝhPhPCJOJQJaJh6]hJn}CJOJQJaJh6]h+eCJOJQJaJh6]h5,CJOJQJaJh6]hPCJOJQJaJh6]h?CJOJQJaJhPCJOJQJaJh6]hMCJOJQJaJh6]CJOJQJaJ208B|JL*>LVX\djtj⾯⾣┣ʣʔuh5heHCJOJQJaJh*heH5CJOJQJaJh6]heHCJOJQJaJh*CJOJQJaJh6]h^CJOJQJaJh^CJOJQJaJhi!CJOJQJaJhPCJOJQJaJh6]hJn}CJOJQJaJh6]hPCJOJQJaJ*(*,Xdt\dt": ƷƐwgWgWgWƐKhq"CJOJQJaJht+<h!O5CJOJQJaJht+<ht+<5CJOJQJaJh85CJOJQJaJhi!CJOJQJaJht+<CJOJQJaJh5heHCJOJQJaJh5CJOJQJaJh6]heHCJOJQJaJh6]h!OCJOJQJaJh*heH5CJOJQJaJht+<5CJOJQJaJh*5CJOJQJaJ: < > @ l n "!6!R!!!!!"0200011J1b1p1r122`2222222233^3 4 44V4\4^444 5厩hSCJOJQJaJh6]h`uCJOJQJaJhi!CJOJQJaJhq"CJOJQJaJUh6]hxuCJOJQJaJht+<h!O5CJOJQJaJh6]heHCJOJQJaJh6]h!OCJOJQJaJht+<CJOJQJaJ/a~dho stretnutia. Vedci m~e tae alebo hovorie svojimi vlastnmi slovami prbeh tohto mesiaca. Vaetko by malo bye uroben na to, aby vytvorilo atmosfru vahy azvntornenia. Emauzk ptnici nerozumeli aJe~ia priaiel vysvetlie im vaetko to, o sa prihodilo. Ale oni ho hne nespoznali. Je~ia je v~dy prtomn vnaaich ~ivotoch, ale to nespoznme. Je~ia v~dy prichdza knm, odha>uje sa a pta sa ns: o je vtvojom srdci? Je~ia je v~dy snami. Je to zhada viery, Je~ia je prtomn vEucharistii avSlove. My m~eme znovu spolu pre~ie prbeh emauzkch u enkov anechae tto zhadn prtomnose Je~iaa prenikne do naaich sUdc, aby to vaetko bolo zvntornen a pripravili sa na zdie>anie vmalch skupinkch. Umeleck dielHa Na farebnom kuse papiera vystrihnime papierov reeaz ztroch malch postavi iek pre ka~dho lena spolo enstva. Na jednu skupinu tvr nakreslme smutn tvare so zakrytmi o ami. Ke ich prevrtime, tvare sa usmievaj ao i s airoko otvoren. Papierov reeaz pomcky: farebn papiere, no~nice, lepidlo Obkresli n rtok na papier. Prelo~ ho na tri asti avystrihni tak, aby ruky ostali spolu. Na tvri ky nakresli smutn tvr so zatvorenmi o ami, na druh stranu nakresli usmiatu tvr sotvorenmi o ami. Vmalch skupinkch. ZmUtvychvstal Je~ia je so mnou kdeko>vek som, chce aby som otvoril o i asrdce. Priaiel ku mne vea~kch asoch mjho ~ivota? Alebo sa ma optal dnes: o je vtvojom srdci? Odpove, ktor m~eme dae Je~iaovi, je tak osobn asn asom tak bolestiv. Tak mu odpovedz vintmnosti atichu srdca ksrdcu. M~eme hrae >ahk meditatvnu hudbu (Taiz). Potom, po nieko>kch mintach, m~eme zdie>ae tieto otzky spolo ne: S >udia, ktor otvorili moje o i, pomohli mi vraste? Po diskusii, ka~d osoba dostane papierov reeaz z figr so zatvorenmi o ami aoto ich: usmievajce tvre sa objavia! Modlitba Pane Je~iau, na Ve>kono n rno Tvoji u enci priali khrobke abola przdna; na Ve>kono n ve er, Tvoji u enci boli na ceste aTy si sa knim pripojil. Dovo> nm tie~ verie vTvoje vzkriesenie aoznmie naaim bratom asestrm, ~e Ty si ns prediaiel v~ivote, Teraz anav~dy akedyko>vek. Pripravme pekn omau alebo liturgiu slova na oslavu Je~iaovej prtomnosti. Na konci modlitby si vytiahneme papierik, na ktorom je napsan meno naho Kleopasa ( len spolo enstva). V modlitbe zvlae myslme na toho loveka a~ do alaieho stretnutia, m~eme tie~ vymysliee mal znak priate>stva pre neho... Modlitba chudobnho Je~ia, Ty otvraa moje o i amoje srdce. Chcem bye poslom radosti. Slvenie Hra: Zip Zap Vaetci sedme vkruhu. Jedna osoba je vprostriedku a uk~e na jednho hr a vkruhu apovie bu Zip , Zap alebo Zip Zap . Ak povie Zip , osoba, na ktor bolo ukzan, mus povedae meno osoby po svojej >avici. Ak povie Zap , osoba, na ktor bolo ukzan, mus povedae meno osoby po svojej pravici. Ak osoba, na ktor bolo ukzan, si nespomenie na meno osoby ved>a seba alebo odpovie nesprvne, nahrad osobu vprostriedku. Ak kvz majster povie Zip Zap , vaetci hr i si vymenia miesta autvoria nov kruh. Moje osobn pravidlo Zlepm si papierov reeazec usmievajcich sa tvri anapaem meno osoby, za ktor sa hodlm modlie do budceho stretnutia. 55H5N5T5V5v555556H6666j7777799999ֺ嫟paTDhe)hJ5CJOJQJaJh5CJOJQJaJh6]hCJOJQJaJ%jhZhCJOJQJUaJhh>*CJOJQJaJhJCJOJQJaJhCJOJQJaJh6]hJCJOJQJaJhe)h`u5CJOJQJaJhuKCJOJQJaJh6]h`uCJOJQJaJhSCJOJQJaJh6]huKCJOJQJaJ99.==>>@NCvCCD*D4H^HTIVIXIZI\I^I`IbIdIfIhIjIlIp#Tp#CPp#Tp#p#Tp#=p#=p#Tp#Tp#Tp#Tp#cp#Tp#p#Tp#Tp#Tp#Tp#Tp#Tp#Tp#Tp#Tp#Tp#Tp#T$a$gde)$a$gde)$a$gd6]99:::;;;;;b<<<<==>>>>>>>>>?:?7y_S/N ҏ}RLsL9~\;r $貈&, d^(.wxx477 Gt.q]F$ LTZ(`܊gi1c/{Yq{cddd(nGHm;G; 7Y,#3r% yKJFE[S˹oB`2nLWZA<ϗX$d %9232<<42ˌKAA.2Ѽbd?+™,}݈Pm5l?fdcH.P'U׌Z;f&Y8* rrǹ Qcc.tt'D0 eGGoSd& 1Ge $xa9 K("/tcΘh) /f<#bA&7qԔ<_P1;'?@\*G>9)" , Lg1|~m57:{zζn&_P`Qd9ų sV,W^iwA,F@əLQ0SR|n"OA~\KWWgO~bQAXdDmMue ׮mlpA6?744d4Ͼw/=QRX=]]}CCJǛ>*'/F sJK qA K)P?]HA,Y37k3'Nw@nc`jU%%Eް[7lٴ7@>IEefQNVoPQXqf3[D C& B_`qQo>ï57w`fa"ݬPs+ov %oq߳cۖ%奅j.8 COu%ycN91y?@M <`f ͮ,))-@&]H\ b&O;*$,[isK7vO$ȯy̡ʊ)BEy+|;c S@|"j,v{2ӟ o}=@D K=~Oʁ)̓'i2 5RL/n=qlhB&E橓|O|ۯ>‚<ܼ6qme9IG8 ?ڳi]Cii!G0!U4) #,-wtۋ.tɶzGWoUE m8<4D]̶/4;qղ҂ޞ;-Oݴxi5r!(Hjۊ5ap^C܅2}YVZ%mﱤ <.z}E)a )w=O50HNsa"FakJd|vvOO?Qƞ~vm?ѫm]raK.|a7YsOY!YbrK\y({!;9:48\VV{_~82v$c<78d.*Wq5&eŎ΃jHQ O;{Lmx! `8RR#܃|eמ٣&`ER>Z*ww`4W{dÏylg~^^Iq"kfU^H:ّ,K ,@RO9ފEK &gHq vL2Qp"Ld}/="R\t2MjdEWpPV^ZZ9@cT ] !e(״HU4;=6Oy,<& }[o(RoiIOkJsPRȕ%i6/;7 i_VJP^9x+ɗqCr.W/;Azm׉}3Mt q>9b@bNC̋^:z*d^- 9,֖Ar];:AIp/[yHtKDoGg٣ǎ"0ZiD`ǯ<]`.Vɯ}:?tk(GC=S9D"0S'\PHĠy񵣧v/{E d) Bg1 }vޙw){t/=iFbn}{D]n0܃݃d<a0ŘB[4KSUtQnU?ol#F@|?j,P+kaSwUe77>ס`|k s3H D`kp9gu>y"THěA:L RJa a Q;z"뛚{[&"IQ .ץ8Km^d][ހ7rg,/ HMVN{W| =w&,W@TtB&ߕ3y-6y/4Ax) `Ί+^xdM 䛑,\ 3@Vg ;F`PJlM@ A@Ѐnp#ZZZz ]DO8$@zP5[OPR*J%x0~o^\|ٲoSSZ-Z::Ї]ؗ.#Yx,b4Kʗ08/_R%93bYL8į;VwYᩭTFEa0WCr!Z8&_XmbB64*}hPI{Fg:ȖH"Y# A'❾9z r%_)gn\;@5zqs@[:X]ʣ!4?(ż 2$򞟤2.fߍ=Ѥ_:nn-=2‹9\)Zߠ*ʋV%Blӏb,z_ܳ=ش7YtTx'ttuS_\!B֍8qxe^ЮguQ 2ٲBFFd-sŎKNIw SsPT` |o=qI~O\vByK)nhPNF奅Tɥu,4)*qFpp¸;N,/ZgcH,eR$ޚnM%mgvrCnb2ԧ02^C\pD3{O>ߝ#Yxa=u6(0?Ϙs^8/oS{9r.p&b&L꿱:@<}Xl-2-)KR(W lfa 1(1[5̙%q{з19{"IPJ0jJ |/8"t{_MqaKzd gGo =&qй^٪ʒS3>{hXClQWPyD+#^M)UI V3=5q0˼p,6Oqm$ gH BOZۺ;'{r[|o8zzgR_ l~VF.<7\ԣ5+ĩԊz:@Yq(9C[75uƚm6A>yqf,d^"O(@>!3gP5Z(y%6!ZgJx9~78|hӛ{O/>v+!7($v26k„Y9껛sp3h-41a9eg`|5o~ 4n>&\yLS|DtA9cn?}<~;zLP_c( Êцe eE+W($bag?9,KBnQؚ7}+ ӏ>6^ IKsk&+@! R4Q'@aʥ%D̉ tAg밂`ID +T Ⱦ ;Grs ^Oսҵ\S'WChm\Cs||r(+\؟"o-B4w7,*#ĵdqEyy1/z[A{7W`4ĹAJ? [1S~gǯ#7}B 2$FG M`![ B4=‘+kit*KԍGaA2JÂOdZadz½!Sd?Ծڋ9 I"sZD/bI)=ʸ!6!4VYUfU}C}^T[VZVT[U~۟'O;PBڌ_|:քQ)neZ}CFj^)GpI^sc8x\2bnXP( fs'?|ᕣT L+7XHb2\UTWR+j{OӎG5w8d|rB9]Rܱ?ԱYdLƢ=\0Xqȏepaac!yy|GSPu^K 2p<_mr֊:XZo塗[ _8pQA`%o`gO}7\/{,%Ճ 91RҺ~:ܜX8 %) R8ZyԞ{4d$.L*#~ LchvYi bpu۷4zgf9zMvN' &ii"8vt0M~M$ MP]A;X<$=m6'u<+w,n7^jn '1 >4; oXmkuCFT=r4.ښZu][oirFF!.}6qT><3t⤜ˉo]qP[hzyftPkn* qOɚ!Gxno٧M,=ī2ƿ%jE)ͻ?_~R"lg&*2A!xxD`;5#HǸLjK"fF.{q3AFk˂0COLCrj`B JϞ$m ݽC$f.%D{_A7 `"m^"2/ k2Aө٢/# Zٷ+~6BPƭVƕ`[./C P3d<]q28S+Npk F[Sw`ߪuWA$iewHvi$ŅyUT'xyVB4Ur,G@h"\Or:#$ ʋ "#/f7wu}8pBX<oǰ [PČ$' #K0Ip6jzLay5Zt޴<쁓NI-rn`0/kKܼۓ$?dE_ $"uYH8i]]YC]95'N/'GfdEI}1o:yW>:?>y,K'$3S ~a;bck:nke}{O1δ|^qYY4d4ƿeK {#U,ndtl>soOlѕDkᲞ?d0x2.x8 -v<dvRʧ?#Yp yc m" |qBXd ?Y!aAg=7qAbXTکN.6GdyhK>כ 6jv Ŭ<; !J2↲ҥK*/ґ o5$S~jpRtGP$*t ` 'Vu(f&Ur \޾\Pe\y D&My1 y¡r )3#A";yǰf} q/^\X_jE?Fq:a2#+o >,[%<6~xF Ϊx( RC|ďl75j}~Mf;GE7كў^g!_ ou0q {'/va`#8`aY&U*}%!+S3rL]:MjBSghoU$aMV^YUQt+&nZE䥛֕k{kȱ4ctȲ 4diO~rN @Kl&>FpgNIzJXdo7^lo'w&\L?⹍#&dL鸚SH>feWرe򊊒ښ1i*g©O 5 .Y'{_/ prYet=2M_&;hc4艎d,I!{6Q9Nn8H,%nliT:ō ˫yC]ZIQAUeQ]-Fd S=KPJj d>ck xL; foMOO_O_fzt'b.x).]\YRZH +^[]Z^^XQV0L<9'9MNivhY%l# BC֐cicZnRȮt 3{> *ʽe:_j?\ *#3R! kE#*`bV%ұYş3vBm'Ew/zJeŽ!RǾ"=@c]mIm5vbYu}m)OQ^.*'֪cqB@,ׂ@#F#򜛲#O2E%@Ul|iK+Vs>e=|B"ujgGH2Xrᕎ AA@P~rY8X溘WvBC? k@:z% L/w_&221aWtQ0*)e+;ȊaHh9fvϞ07gRAX6BdOUݟ'''#S@4aq}y]m98ZV};V G=@ G̓} KŘf7v_lq/tYcOma# 5H}m4ךbKFnhxǎ G~nixB[@i4XN,^ffrd)l[ MD#D.sQ'@76bH*$k}JKv#2\OQy>kfS0 #@UCc!\UI##Uhnإ& 8P1\1쓳w.>?%#˟ &,KKr&pʦ<ҩ,dy H/&ʼnVmcXh;Dqߝ[)~Osj^"T8εCQ~1O!V\KwS MHɲqv okok{O[k/mPݏ*+ (.K#F==j#*J|loسy\[-TV)8OǸ2Ukr ;InS0D/ D|zT{5(\S鳝փ}W|vBɴ U2$?p_͖񍧌*CCgKEpBnr֔TޓL48m UWpF.)._,}">r+"k?AjIuHtr- iw% R[<(e_Yx1k-,iϸ"ʎoה2? 8o eK7CsV'[st}نRKIztw3D'tnŶEW|8Y1aFa97Ӵ n wmšGZɈ4YsMX?: \ l@ !tެY5X *<b o!>KEɖ)0"?b<}FLlqʜr ]kKz =0L,@YYHE{(WlgD)M!흙1Y͖vj28BރGhsx=Nz18҇_G99h٤*PU,Di9*n%K2cq秀VYwi:7{gnUwc{hUf1M&vCO6bL t_Q'T O=yfOiDoh\¢ֶ>gV¨,`qX^>KD9b?;x`^:Ŷ.VyلŝMF O! mܜ~r'<*f5&bͮee?ΦU`n6FJԷSOLFeQrM^!LdTIInp.ZɆ$I̝vtaWF𾶺܏j)Dd!̎T%u ~-8-@9u艖ֶk>yMzE0JrtVB(FSBt>+(!}O_阺#,$wY( 秡Pcx"Z-"sf@y33+gRZ)B@z Bxڻ; %Z>}Zz:8/<d A}*a//QBHΐ>AԷXoTSg:Nn2~+&M_3J<֡)e"OVm Q\"vŧ( zN;{zjq@BTkdĆ(]qȀS]V3<4:2"A;Cx6hCxLRɱ&x{KC.n'] зvy'$!H4Y =wu/̠t<Ҙ$.=1af:Rs<38O^\0\JA3A5Elpta9xq ǖ;@5g:k4|c_ڋZ7Ds=W'*zYG^YlAKmR Y^^LĎSl%9O`RBF8|""3SFTTHSb00ϲƳKˊ!Nj'ȭ| ">b#tQsJ:ΕIh;h ޸vbogv(E,6gbko)h^vtc'&W(t]Nqʸógv;Xe@h2ǑANA3VlچrEi9t8 ,f2SpKrR߸w'G]xi/7+BbCa 2@\ gVۗVixc Ʌ[>=frU(1rz7ơAuxdQz vS$?T A=/%c4|+ Ar~ܒuSj6|%%7 =E|Ze&}y6k{g QBT*->e0)26,/"z?__'f'{yգO~=T,[Rbr@gl2ML [?U?@3tuQG;gc@p̗QġmTj185DrvdbYi²KW"+ai }-&"'b0TJ Щx `~58#d+ٙ{N[E/ىH10<<W_(]zWOjh$E}S:qꭋR4@D$p7Ifʓ.G sɹ?{+`evNârv6Ml=+[mZZȗ)G؎{ցC>u5, +- MATsCax%r7퓑$Fb9-f|p˟:^>,UC AC&;֭ptӆr@Oar@|u`n) LA^;ɝ 儱5/@.$_Ycɷ< Q1q=fgהivڜ ?r |\S{u׉ߣ\fj8ΈWJUml_Sw\߃I*lUAj]bqcw7ߺ{M82v$ @e W,2 IP`%ևwPKN& rPv=^(i4< #ѓ|dM%ċQH(!t,AnE|JW]?q=#~ǥ|=%MaCU ^G9{&k>b%5b,MW^c5B%LfDЖNT>9Ҍpd}]:\6=t;Wp5;W^M-݈X'8lY9}GjJ.ss25d<5* ͳ-jۖ 7mZ@f2UO>־s'Nl@q1X&J}54:.ݜ}NIKVfhݷo?s-|u߁G[sіsMZ_ֻT Ij¹dL 5\T@\˿#"煃aD~ d50l>$.3@ 䦡w2u6w0X& ȕ?IT׊ B1d)iϼqL asmw0ajkn\s?>w~xJ\˗U}#:]A9rx#x:bG-t}B}^xȁ6Q1wn[sym7nhቸU 5Ŕ^Y'.]Rml:1Q`K+i( ˷{e.:\4iyܛML:4o?Olٴ؀RC5Μl擧 4Dt{)E.w\rL)?(鯘$p ҅d,Ƌ~|$ "'h0I]"f?++NijrpT-g qL5l("ַ@ֽ\n↘dمip)B&rLCG[oo/BT:PW8bf}vZ'8-,Mk's@+?IPJ 4X9{yL*R}Ѝ]ߎL_I!*0!MS} @W ٤HS}Ms\\zuSm ?v#w\yn fj tP<?$dZ8yeo_؅.`^Fs'a$.QYwz CK$B%`ׄt?*S.rh4]oA/߶mZ kzkm]#OBQI,fֻW987iyƒ[ԮB' ͩnm͑"Y_oLɊbոFunpMonlq-#_QI.,yP\UWapN>zdW_Z!<8BsxBnj<# B*YXnuۖ!}6TYrozM쯿y7`+]w[!ǐZ'z)ZBhN#VʩʶTOc5Wf]s,NwL +fƞG:^Y!2ɧF^/u9Yd!T\ +VuV9Y@J`ًѰbՊچr hP*B4kaxjgh)*ki BLn:$gCa-dl$@z?fRJu |}N=$Y pn-RA%Ansd aA CBk4GLVzH?^S"OS|s&ߍSHBEvmHG*/6K4v%K`o_8٬,Y 2tׁ =~גG &Hk1֏㞔[Tk |j-ra:蔸 ĵ#uu8QDqbpK|]!W~̾Bn:*`c8E5Ҏ ?} X|fU-y_8.HMR4z}z'- >;'q-O9bpӯdq@}kV)l*oZ'a͐όzn w;[.H=znic[v,)'܍C؎^7hOf*mdh3:oMpvOWK[/BXo[gi*|}S?-\GtqƉ;_ f$wy)'ә yãdАFKM[[rs3|:%H'li>{ Bk(0*rpƐcI#ԕރh[j4g%O`GRxmW>gtd!J®.D߉(Q @Xƨ4˫0 P2@ͷfI1I*n\P{=7Ф ࠼%y!]ep%\x [ð"8^VU0|n&eK2c(\nD3fPLA!"rld#7i:^DiQ`Bd46P Lۊ k b&E&)pFu2`Ao2OOpjpH1d/xZcy &怕4 Ȳ1lR"JI z ]!Qk[ɔfX`B>Ծo|5+Wcc7=>湕* )hTh9z4²0󮌨X<P>nmտww޺ -q|B+5ڴ6s" I 8*hr=4^hI;?'gVhQ~XpJB<>T39i>c\-jv'_v:T~&;cETq`t 2h\72ޮߥu^UBa'΄VZ96>Ϸq?iX8oq^%?"XGIt\$65RDWG(Q`XК^p^?)N>k*uOFy],%ЧfV: W&tٝ~#+Sgh?.hWa?!_k_t@4+%SO;/@JjsKWy}絯|%D#uHK>1| Pfu# DXX+-I> DLq Ft" $ϔ%!PUƘis bO Jqaff[ @ H W N}bl.ɄIS"5m'?~- nXS_Me䙳<ɷsBb[^.Fli `Ts>/>{N<oG'GWW ]@TrRqi/tfSD &QOWNަHCDtIƇCb O.? ~w0TS]:9?[\}-h13Q% 3v2j'o9]w[5CAQ@zn4nQ5F E?l cShc]ZxLo>oǯ7sOWX/.`r_0]gPA||1d;efhTBu8v:|o+СHC# a~՝?7p/°VH]MUp8(_u˜h_Wz2TRݭ)]@Z < yȨ(S< wz aL Zš " MzQv! J#z0SP +׳|nZ@+(iVB㒜R^VDyۦ{6oh8rIcEg?Կt43 ܈)ip@}0S_dmՖ:?gTU<~؇:PhtLRqϧe7fGAI lPêX@kIn[EWb)Jt`O&=dvEp0gvMfj͘GIXisfjгp ygf۱Qۤ:`-(UQ{ aļwO-d*!g&GSSoFdc| fy@cF1| p]gs2I7ŚMx7qhC^k -Y\k|ˎmΜ5ե˿ǟpc,$i48h1L%gT xG 4ÀUh3<5H+w,I9-wn'O`aciD1?o)YSaހorppAEhLǂsKaʗQgMjk:L9ϤXGz-$Q&6[z,D&I(ۓΒg.&(3lH|6FWhJ[$Gw='s]^xNkF }RE-T2\<Ԟb>R ZO/J=ko)GL-t\6)t " sidh,Y%Ņjkɀls#Y;dʅ%32pJ9Vd$|8rIc'l\ߨ¦KPȰʒRb (nR_Kp7`rFBt%WX~͕ܱlŲF@sF a=ER;D[s2՜ )u s~_9aAn_ss7^ݹe8Oz@p(GXU,kV9y:eq87ºlHb3~mT9¥۱S8^xMu+g r(aS]G'_}?;\"?ra߽w;Is;x&ÞtuA¬'Z_|ܶ Pc˸tP# ɖ> ,mO-h7HvXQH-  b2z3&eE5~`M٧/@h B}j?8I$w# : lu daLrkg:/ ^;uAj8Gu {3:h<[/xJy;/|+$rqC$ȩ3o}W#ZYnlD0Ho^fѡc8R2~~[ .[RA?YU`r&q~ZXY_O=w[a H#dOfG<2:6ڕu9͝IJ(.2sMQ:UE/LfS^N|ۧ/~Z姱 lrsgL:{ԷӔ}&ԣ냝ٕ<і֮% ئ43}̖RCtvayԩ3OVW4U,_Z]_WAغOi~&bŲuv^@#b3N48D+Bdr(I{@ŭ>;͟t?:eq4hz-O.&8*w`7+D1(H͓f,~T1tf)]K>Z"A \1d3Nao`?/=yN P|ؾ؅ߍ"?^ fJ㝓$]Ȓ`]'l\&HطdQ.&;f@`{FO<k骯.]M`Ȭ:+hfXQ|pnߎh}򹃻jju &G'#ѫأ:]|"p 4,غھT8o`OHFpRV\S'v-},@9x C݅'")1x"̝c`H&.-*.렣0\~ל%"+C1Z2}W'?kjU1m~ I4y5%,eC=KN W%;ussR}Td*#M23~ӌߐ3xxsEʋ;霕m5\Rr>P_!ꢼ_>_xvsKe;o߼~M=2ܲnë6{ ,8jE-/۲dZfϿvgmTZ(diev,sjEpMN3ofO%0 8B2=$9a <-Kk+{,U8~G;-_P_SUL>Lʺ8吅' ܇P &r)>nݯvT۷.OADujEIXr|ZZkkK7 y-߫![]h0]AgͿ蛏>☱-`=nlZ^oX#e qk[bvf8c =dw3~&G3Q7?MO= RiM-=?g_ա0ɶ/~y2Jơ"sAdF10wP( isCCz*:ѢH1] gwk u[譒rnaD.]Rţ3f]1MC :h x*雃j}WlXh"J6?)҃ OrH 22y&d3 30G?>ackzO=dl @*0d|zk#0n8wn+ &=ogn\S %b^.݅ Tεr3#= LySsJ@Ef£ 2l6:||U%Py9(ݶeɭ7nرeIqI>,[55up -ݞA5&4Ġ#y][1nRO' ],7 @t:̾a&{{A{Rijh$ ݟ`6E1;ނL>{8&LLv23E;EbгV-f&l5 g۠4* *'gߡ/|c'[kjJɁ"ʠk&/35kq5WhK 9W _;2ydj3SnrgL?~펎McjS"K}Oܾu >+a]Y2NxA@N(f:bV~T y#G]sŲU0Tfeh`-HIW,&ۅ{$[S`b8_?UaN]R !Vѽ/~>k|*14O?׊, RZL%rJ2V+.K<#ln؜Pˁm_?Gv[rl8˔]P$MO-w߶ID2'5Kɶݖ3';,{> Ğm,g mz?j`qS/[\%+BWJC% eG|#`Iece֌n>STfkv_ ^ڳe#Dd.^>ReZ2n?Pꩤ,-ZTwu[pBGi(Ot-[(lvmL8 xԓȩ:@ Һ?'$־ށF 2Ff$I&!P| :Px3Mi Ut)KdKXnZ~.^kѾV >^hp>׿*4O3'-k"BC(166}/=Z>;P =!غH4#8+V/_RMxeeU;W!&D0_7}=m`#?>RZ>m8G#(!}=4j|Z[1SY"eL$T;5bv~~nNdT<ۃ!Bu{4~h.ɿ%s?yj?5(sJ`y^~-YރssDߙA[8=S1bpA/Ya&C t L vț6Y/ ˝W=s{_k;pj[¯Lȑ!ҕ)h&(7=lA6}U{?&PC<[IV&&i;Zxk08.QyB!c10D1643}v6mLifU+L[}'s++L nҦSfQg"X^ugY+˟VƧ%z=!{sU+bb V+>OzljE,z0gb!M\CӤXVEspIH $3T9yD>"{uYcCWw*bZ=hOƗ &q"jXq}vL:Jw K;RaCq{SX6) -:EQԁ3y8@g2B?*9y$ul.1KHw}l[3َ[Z $"sQv'I/mJJ C "l0Q,ә;# ,$eAS) /mdqsv /Td"J 7:N^߯yo>4GyjHGg4 ;5c+ LWꞷ`5x%OD3_va,# (ySsBl/@0?SXВVLQ@s5rmOy@T"ޤV v0 `nР Πr4vvR(L\Ecvp FGpcLاLp19!ob-EzlS7qS m)Gzncw52r x"B;%FF{jw8x4Z縊J,:A /gͦLf 3cd%i$K",tlMPPXub5(| xDMmx.IZ>bjG3I1kf)Z/{4kVnݸ 4Ydp7SkjV;ATw0UPHg ud SnU^R"B. 1kr$H^pjs#ۙo40i}f%^zGo KeBee}ŇdX#qqPc碏J䊐k*Jb ^jcMH kU;VRfh(WBDwJユ : vopO/?lTBX9; $c?cu^I# t!H_3]ӝ4IwZ]`o_}oL6xHb~H_ @h2CI @dP["ۢv!iH /JFNxPfI [꼗. Y,ULȉV: )cA#,EbN)*j5!,%IsH_BDv%9+%o[66ZV-F3 8lleD+(.%HAr|OY)S\)f|gc w= r#BE F6\&KI$l6Gg24PKOU9_5OZ T| Ý"&Sw^@Z|56tž~.1arW43B?L[Z%'sci?W &ppҋ@[Yuih')ZK}{p`%3נdQoXZu|ڏxV$b-B=\VI~aOO} E(ր"CG "ye"nאuBS뤹KߛZ>myd&Kr$ظls[ROiU.bf,u3rei>M1iG94JN8p?HtlկP\jCd$c$I8.g,5(];7?RkG/U'd(fmEFm@%f~KƳ]<3@0*gIea,!V6yɥ2 Iru*q ^My=y*RmϖVwnC iDaFb0>c)s{[A%L[6,vҟ35{ 1{26lPQ0(@ڲqIc;O2ӄq2O8`B^Zu_/Jz\ +Q\@末( ;j7Sc>.ׁẄ唚kgCu@q\Qze-W[Oxnזi9>//0/Xa Ɓbie+AA c &74BRs z''yʥz&\Vrsm)FpyaӍVPhw`,Y\{se5lk#XdLs=C&^m^b r"~5ү$#kC;t7Lb<)֟ݦ[YR9;!Ғ,DT`d{&UnF99o}9.z}IQ2hqX9LFGOze/1SngjS>GJOR^M}mع]]sYyY!s V%%j #a8arfыc/Z_D<H%V_@Ŏ˖ZRTzeml2?X(ᄊbtGKjA,w'> C^z?E<q.М'9\qq_fP BOQJ,D>KdoaN•*j+/Gl/:ce'` oi)% ٓIn̾vYaDXa,Zh߶rf!^E;6)-*OL*B|_cc9zpn !DJG`7__Yvu-&>W@W:_}D{g?:#JVo4Pg}V|5]OXRѸ'&v~/ݶ0nt% ]QZ~2a\7֘R+? :qYn48AğF2Dq5D}eeq 5-f#(@}ܩs{3$YurH*B l/P=7Z`龬7`?S>GXM VP`9{4ԾLa$@>mn.2giybY2YZaw_z{\'@6j殊P'fy9_a-rNaS.1HA|1 U5DVLG*9Ԩ>>-L7 #2#+"$Mw=yd`V"ؔgn :Rn)ꅆ:DTX]E#Bc0DZ^Mw_]/|((s5G EEyn.PRb)yN>M}[:J(GN.PњUA3M+8j+x5Ww&77Om@|5c;?4]aqoYwmszg^D,a5wSba-y񔜰juhdeؿ斡q^mW9)@>ZK,UjKQ,'/CjdHCK ?U`+Q豷M"50D0=l{ﻶ- I޵uPe\2ey1GGQVۼa1ڴ3.y_Ii\ eal@{,ojkDz%ڲ`La2N|]VK.L _b5)bid15 UNEzY{KKKp&ji>tSmb9VV`N^MQF5VEAN˥dQmOОfzN.jw3l:(0әMP[9$iƒ,*¡3!ώw Sc~[ 0YtÏ>}#B 3h\V R#{[6}CW!,3\֙]O 8~DP$:²ҴsyCccli|P43 h̴OeN!Zo {)ٝhB{RTvbtXY:IAlH\BL*g=rlǃ̋9'H&B4,MLJ@f/;nize9!}C.JMtxP hnuZX;W'.UקRE" }њWXFB6B7u*_D ՗,bQ)Whr+dbMu E j֭E(CHq2v9R.-͍lçQ&n=V /4!M`欋Ձfg>(I*D))zfjѵjSnX%cFlrCg ) JrltY`ѐ::{,mn7L`YAR`EpX㕄Z\.A= [mWWR%gN^fi y6즩3ʇeedf]Af=+ejO1V  Wɰ0+x P{}m2łpڨ/ja[Z_}Rj~P~>6E0l gl:bk3CG=wj9K^;U/_4!}7opBlm,+mmMUJ^E '­L4ħHٴ~Qmm4̧ľ7vOd,'m"&bC]t_>I]g3|in@ ^pl4iHd R ¨E[fZHr4 ;?-HT`Md3)[rmwݶJQ~%- }nw<"Yz-.oj*/j os)63g3C(?sFG0bQ_ `b^U6ojԑry5& nUj8;7`Ha['1x̣5&"sVGg?}u+L~.܈D J唛SUYJ'>z&Bxy&/Q%7~UQDM*^wj2LrN&c&,bU+Zg<fIjITŌ9te2%bVcY؞_؂GńB`g*6oO[,3) jyy)LR cuV-vMV%ď_Al oF\Luݯݏ@j0D% yI{;7:C2پׄ-嚚Bbr OS|@r%եl{,W0RX[f 6$lO3ÄLn+<[3O&.?'ܪA}]"ݾq>. $KYY;/3%֧0y9_>A C..y EhIuM%99U(vXtOb8ec gbK֤ډOiɚs $c-}Y'˦m:9xϽeCS<}@^wmbRt%;GܤLGOh~':WЬxӘӅE% '*[6˛rc*gd$MlJ1`jL]F0)`{c'ZF.Y4yg"6wӵkH #b[41'[^i1<r" zɷzmd~IVLB%n:4oGk q2񣦭i׮wn~˔ryӶm߹ G7I=eB^N}??^Yz0?{Q̉dk$Υbr;xh@~ojvIwt‹ۄ)3qskHjJAb-mIl[^BJ>pФO ωT<{mq׎YlčxZ"J1EĞ^I3("WGhŸ"k&Q#n',0d _!ŒWH2s~ZdWAA%%jNغ_N'`^֜UHvz5U5 'fq5Nʫ˯N1Ղ,_Ԃȱ5&{_{7 n;Wfҡڼn"x.9-3]tIQ _1ٓۏC& u,.pO HʟUtI޹ogW/W>gNH޶X3UCxn~Ê%m 06~ŠlTbҗ5u>2K^ =*nOG FFAqP 6oa:fH+;;](^`n! 9JbdK-R+)[J9xu|8!&a_n'Oi;n@rJJ#Ć3"Sr_,br53=lm$(/{3Ύ>v}Y o'tCb\#I_c[1od=#}_B' cv].cy ܟŏ_zxUU) H%38`8V YEB^?׽c L7 W؛hCⶄ@!haqC^-=[w6a998_4i:&5[,ʑQ?]5uR%,:| kʋJHUN1V22j:$B7ᎊͥt @E Ʈlnw~} ؠB7#qJ@2[nX°@s埻Jh9lgxf_>q)+0ႼWwF O<ִ C5d"tEb(yN/f0~n ΁8P '$t0# C ̦G띂KI u =ƟG s k)D;nٸyb%UҔ4vsz@ !@#WC?홧5aFZp5|ᕣpjƿ~<6rA5'. 984 $-dš[\G$3{ܲ},|Y$7{J2$GO×;|Eơ +Vrg周B-$a.K ANK¢c\̄|gHme&=TaF) L>z:6|ܻMw;,sVȅK\\^smJˋ[pױ&#V%摚L=Oڏ"\LBKcef+,uG) .%H:x}/vT\[\r^SG,"3sgh\l{Y A7˔NGUh"2='u5e}33(p$%¢Wťh3o=-,8jbĸhA *!(Qh¯LwLDEy9=i *AKr1e;oj/7CYp xd`ܓ;ŏRcov- 2==z ~/G6):;'~d'<{$ Dú(@ o?@0#(]=dQ&H1HVgw2Bnl@cPYY WYE$H&4"$Oܨh8/h;,S(I.HnD1c7Vj M-ʸ't/ j/DθnӆnZh1 cx|Kwt׏i/ΰУ}m0 c@θ`dꞁU%Nr agfډ3FPH*Z)GLR&^(+xs+"uH_>h:>ޝGdQY5a 7o 7n)s%&~q1aZ ؾLvekJR]IYzvtۈO~k/)$v(R`&PվfMNe}2)/u=l@tM@7v'R yZݙJͲHx깃 qWBJ}.\@jH)Ac*ڤ:X *!e8jqPe-khh 10,SLU}U%wۖQCT&:۶4ABL%|B`:_GOxBkUIٽ ݥQEw(pPX>{y.DbrfU{lݪz2.H\ "_A!Tʇg?ab?QC0;Kƾ!C5~qBxI\22"5qC}1NXVorHQ^b6Yݰ+VHgvK&,3.o m&\deD6YM€*Z=H]@t %hhTDsscӻLUm%iH9t7况؝$|zA)ϛd ȦܐHR ::Ő$WXAE-U <3oIjYI>uR:!MUaEu|NL͗AD~k-iYR}?{dcxqe-i%a$ UteDt(w^\jJ ˜ q;~o Mw˖{ C"!f22~R,B&~mKfÔCCu\Pnl`9^}Hًܜ@>Fak@pc9dϚhi}w Īdzpxt)/qR36\Xu10m[4)1 $v[㊕+.t}J"jx$?xg09ŌG:6(&{A tM9f72dtd )5nNF&{d=.X0/owFeFqZDY3U1*D s^͟ 2SjwͷN[aÜl=HL|^HXF0yE|Vmb p! vN0 EņB@Z+c}hLX蟣B@F®++ˋz >84 N9wS!5wݺEb:Ֆ^28Z[Wz3j%O1_ԝo~գB*$ɢw#9z%M@y~u=uȔ9!QgR8B- |˗|=;c 7 B\YdfUU%t)E#Z`28"6J+^V-K101ZƧFvey3~ :L-gݒG$ETφW? 3J6[^p^ˊ@ByP'Yx\& ;6xGgղ03o'I*;ʆ(Rfn>p5w7ttZ \gK,Lnѷ" $K (jx%U[6,nh8r\SX eMGp\II\ɏ_B=1/xFO7/5I8o[R?&(m 1 5$ƃ_KbD-li:Vb.F&z$Ք8re`UTw<݁e%08OV$.֯ߵfUl}#9uU%adw0(/ֹO51G3Ȇg@;@Y^<-VDd)HWN }%d5vSgqlFΥa,t?V,EÜe/& Nw̝@'Pi̬9hI \4*=P&p M1-f%QSCƷJQfrA-/]\ɷZHRm87ֵ>\s#]a9'DzhˑJQM|%yQˇ$wkv7kru ^ԢE/ mJe1p Jk/~[GQ}`%lٴXAޜl/H͠0ZCRuzO_Q1 T`*IiQN9IɌWwoLo|zb$F B WZ\(1L@v$>Ѫbk 3WNWW;vpu=T :/iwCJ}wn?w8&pc0nb8|H~3Cɒ2NMn};"ZX ^xhf؂UhƹƆ˷-38I &`a'~5$ftSSHA0 3kԅ6/^\_~t\K%'X?{=1 0~Yn#W1W¸U =0L1|b8[8)o@3ǝId!6U"Ydb# }ra,C}J @@1S/^2ٺkjJ~@K[/KF-\}5%D\d8Fq4EvUU13z }A"ASqf|գd^cr2W |gtӊCʵUUc#na}CZ]H܅o\%"'WWwCFH9o`e2̇6e7Y,clnx} 8{Xݹ4*ӐJbKrᇅW]] M>ħ<ކ^./ >w;RQҳa"~Fs3Vشoi jV˖5Vޛ96G2zQJL A 5#K|||م(p!(k+ !ࡗm^cRpGt*~R`;$̶0ae`&2<6 W-&IL*&ݣd@c/9D/~K}G֭#0-E_(0S "ve]0wD򕗯mYQ _Le 20P4z8c8q @=8S$wwW%4\XMX x_IO1U9,#zNe~%9/XXB9UU1<3tYɄƅ'H*H6s~[_{Uo~-?B \wȓJ{!IFo[gZz)3AZrOڐ z |kJM?#1OcQ.*-nuEB B$/ 2~{AEamWmɰ[oe=?-.'Z ~"Y8%Od^#= -9DzDyb~b֖ߺywlY\[70.3*F|adRĘ*=Dґ{!b*4pdv2Y1_,fr>*E&2]#ܼBٶ-yh|b<xZܢ<WWXJ {w[5 -*R@OB UkH,a禰x\™0CD)c7![?iߜ0H=_vUm[[6a,K\14קV=궁t$D?OQe}zT=>V5ElrL1)T7To\&} z/E wڸ%ɯ8*UZ-Pl\ow+ݯ߾Wx<|aCJEC(Q t|>ˌ %_=B!*onoUs*pxp@6/O[0,2\R Xa",r`*?4kyBvEۖG~;ߙY$ N~|ѕ.HfArsl˯H!'B0Q(=z&ycG%a',|!7(꒪RX|(dd<^&/wE3_|_zҼtrZQ#8Z#;z>G{)CIw{0cneK[[ܲ d˺=,GW?Gcb^ Q^V;?v/SِQJѲXmnr'Y6rz<)fL4=EAI!I*,@@HB9?LX/zɏ<@E6M-z+eU;W8-!٧:>:i[PN:&>R|4).ֳz >pRC>o? =e]nTeEvźay]ZdaLi?7_)//;-]4L籗sՐ*Ԫ o!XYVPf/zKk+2[/%Xx_?p kmߺNŬBJ_+,Lѵ+"YʨF}Y?{z˗V" ՕPrC.3W롫(V}}|R4,n^K2Jw9rQ_+h>孕}Fp^,g4" D(0Q}a%" D(QR@$ /?@D"Y큈" D)K}D(Q @DHF{ @D.u DR# D(Q (Q @DK,w@4" Dda" D(QR"d IENDB`N@N >aNormln dCJ_HaJmHsHtH JA@J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k@0 0 Bez seznamu V!"&!"&!"&!"&y H %;D 5 u . w x y HQt/00000000000p0 0 00000000000000000000p0p00p0p000000 000000 000 00O9000 $O900O9000 0 8 bb 0: 59NA(DpI%'()9lIpI&*pI8@0( B S ?$CH$-y}5 ? a f h j . 0 *3JO wz~ $%:;CD 4 5 t u - . v y GHPQst./ivanMartin!#$h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH!#     "|DC825 6]r2s!2!e)'09_2D4L4@'7f-7/:t+<=~'GJuK!OwSOS4[_>a+exu`ue$yJn}MPNXwI~_ uL5,q"GU0UYz3B|.Y5ukzp_'k|eH3{*N6i!?^{@JJ8 b..JJd @@ @ @@@@@0UnknownG:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx Arial7&@ Calibri?5 :Cx Courier New;Wingdings"qO&F . .!r4 3QHX)$PqMartin Oh+'0`  ( 4@HPXssqsssNormalMartin27tMicrosoft Word 10.0@49@V^@B\e ՜.+,0 hp| . A Nzev !"#$%&'()*+-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FP u Data ,ɺ1Table5WordDocument(VSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q