ࡱ> TVS5@ Dbjbj224LXX2222222F****>$F!^n___!!!!!!!!!!!!!$"$Rt&E!92_____E!22~!_22!_!rt22 b ]*4 F! !0! &E:& FF2222 &2 (_______E!E!FF * FF*APRL: Ptnici ako `imon Cyrenejsk SLOVO NA TENTO MESIAC Tento rok som podnikol vlet z Cyreneje do Jeruzalema. Preaiel dlh as, odkedy som naposledy navatvil Svt mesto. Africk pobre~ie sa u~ strcalo za horizontom a my sme za ali spievae ~almy, aby sme sa pripravili na slvenie paschy na hore Sinaj. Moja ~ena a dvaja mal chlapci, Alexander a Rfus, zostali v mojich myalienkach. Hrozn brka a protivietor preruaili naau plavbu. Vaetci sme volali na Vaemohceho: Pane, ty pozna naae najhlbaie myalienky, nech sa stane tvoja v>a . Unikli sme torndu, ale priali sme neskoro na oslavu paschy a jedenie ve>kono nho barnka. Tie~ sme boli v zlom stave, apinav a vy erpan ako keby sme priali z po>a. Ale mali sme eate as se do chrmu a poakovae Bohu za to, ~e sme unikli ve>kej vode na mori ako naai predkovia v dobch minulch, ke preali cez erven more. V zadnej asti mesta boli davy oslavujcich >ud, ale tento rok to malo apecilnu atmosfru. Galilej an, ktor posledn mesiace ve>a hovoril, bol odsden na smre. Bol to ist Je~ia, ktor pochdzal z malho mesta Nazaret. Jeho meno nebolo neznme, ale sotva sa o Hom vedelo viac. Stalo sa to tam, na ceste k Cyrenjskej synagge, kde sme sa stretli tvrou tvr rmskemu sprievodu. Bol to Je~ia, ktor bol veden na svoje ukri~ovanie. Bolo nemo~n pokra ovae alej v ceste preto~e cez dav bolo ea~k prejse. Bol som nahnevan, ~e tento faloan prorok bude odsden naaimi vodcami. Zrazu jeden z rmskych vojakov zavolal na mHa, najprv v latin ine, potom v gr tine, ke videl ~e mu nerozumiem. S prudkm gestom mi nazna il aby som iaiel odsdenmu pomce niese kr~ a kr ae ved>a neho. Chcel som utiece! o si bude moja ~ena, moja rodina, moji susedia mysliee, ke ma tam zbadaj? Ja, lovek znmy po celej Cyreneji pre moju pozciu, kontakty, mm bye povinn poskytne podporu tomuto odsdencovi, ktorho odsdili za podvratn myalienky a a za jeho opovrhovanie naaich najposvtnejach tradci? No bolo nemo~n odtadia> odse. Vojak mi nedal in mo~nose. A tak som sa obrtil na odsdenho mu~a. Bol vy erpan, oslaben, znetvoren, a takmer mUtvy. Moje o i boli pln s:z a bez pochopenia, ale bol som pripraven nasledovae ho a niese jeho kr~. Tto cesta bola hrozn. Po as nej som videl mj minul ~ivot, moje istoty, obavy a zlyhania. Mj ~ivot sa zdal bye zbyto n, mrny a przdny. Za al som >utovae vaetko zl o som urobil v mojej minulosti. Prosil som o odpustenie od Boha a >ud pre tvrdose mjho srdca. Na Golgote mi vojak pokynul aby som odiaiel. Avaak, vo mne sa nie o zmenilo. Nebol som ten ist lovek. Chcel som sa dozvediee viac o tomto mu~ovi. Jeho u enci prisahali, ~e bol ~iv. Ja som sa k nim pridal. Bol to On, Ten ~ijci, ktor mi dal nov ~ivot. Dnes sa zo mHa stal kresean. Verm, ~e po mojej smrti budem vzkriesen s nm a u~ teraz vidm jeho vzkriesenie. Referen n text: `imon z Cyrny (Mt 27, 32) Identita a poslanie V+S Vo Viere a Svetle to nie je o konan dobra pre slabch, ale o tom - bye uzdravovan medzi nimi. Komunikcia s biednymi ns men, premieHa ns, rob ns viac humnnymi a to je cesta ako viac poznae Boha. (Z bro~ry You will shine in the world like bright stars , strany 10-11) Ve>k noc bude od 24. aprla, toto stretnutie saL| !*--H0@1D1X16V6p6t6699(9::b;d;;;;;<>@>\>>?d?|?????涯斥斥斥斥斥斥wwjh U-h 6B*CJOJPJQJ]^JaJphh 5B*CJ\aJphh B*phU h 6]h 6B*]ph'h B*CJOJPJQJ^JaJph h B*fHphq h h 5CJ\aJh 5CJ \aJ .JLz|h t  | L ntv0gd $a$gd Dvx 2!4!6!*----./H0@1B1D1X12|33^4gd gd m~e viese v duchu svtho t~dHa, ktor je strednm tajomstvom naaej viery. }ivot, smre a vzkriesenie Je~iaa. Prv medzinrodn pe viery a svetla sa konala na Ve>k noc v roku 1971. Tento dtum znamen pre ns 40 rokov naho hnutia. Niektor komunity by sa mohli dohodne, aby sa stretli a spolo ne slvili toto vro ie a navrhujeme, aby farnose zorganizovala omau a po nej oslavu, na konci ktorej m~eme pozvae farnkov na pohrik priate>stva. Privtanie a optovn stretnutie Koordina n tm by mal rozposlae ka~dmu lenovi spolo enstva pozvnku na oslvenie 40. vro ia Viery a svetla. Dvaja lenovia dr~ia ve>k bielu plachtu. Po prchode ka~d podlezie popod plachtu: symbolizuje to prechod zo smrti do ~ivota. Ak sa stretneme na ve>kono n nede>u, alebo potom, vaetci ktor s tam povedia: Kristus vstal z mUtvych, aleluja! a po prechode cez plachtu osoba odpovie: Kristus skuto ne vstal z mUtvych, aleluja! . Zdie>anie Po predpovedi po asia zaspievame pieseH vybran na tento rok, ktor zaspievame na za iatku ka~dho stretnutia. Vedci alebo ur en osoba m~e pre tae alebo prerozprvae prbeh na mesiac. Nasledovanie Je~iaa v nesen jeho kr~a ako `imon z Cyrny vedie k zmUtvychvstaniu. Prechdzame zo smrti k ~ivotu!!. Dnes slvime ve>kono n tajomstvo rovnako ako 40. ro n vro ie Viery a svetla. Okrem utrpenia a radosti je charakteristick pre Vieru a svetlo, ~e chceme za~ie a oznmie svetu, ~e sme: Poslovia radosti . M~eme spolo ne pre~ie Vznik viery a svetla alebo si jednoducho pre tae prbeh (http://www.foietlumiere.org/site/398.html str. 90-93). V malch skupinkch Ako `imonovo stretnutie s Je~iaom zmenilo jeho ~ivot? Ako moje stretnutie s Je~iaom zmenilo mj ~ivot? Ak najv aiu radose mi prinieslo bytie vo Viere asvetle? Chcem sa o to podelie s ostatnmi.? Na rznofarebn papierov srdcia m~eme napsae tieto sprvy o naaej radosti, budeme ich pou~vae po cel dobu oslv. Modlitba Pane Je~iau, ktor si v Jeruzaleme kr al po ceste smrti, pozval si ns vstpie do tvojej ve>kono nej obeti. Dovo> nm, aby sme kr ali pri tebe do svetla ~ivota, Ty ktor vldnea na veky vekov. Vo forme litni m~eme poakovae Bohu za vaetky komunity Viery a svetla na celom svete. Modlitba chudobnho Je~iau chcem ea nasledovae. Slvenie Na stl polo~me viacfarebn srdcia s ich posolstvami o radosti. Mohli by bye poukladan symbolicky v tvare 40 . alebo Mohli by sme zorganizovae program o vzniku viery a svetla spievanm a tancovanm ako vyjadrenie naaej radosti. alebo Mohli by sme pripravie a podelie sa o ve>k tortu so 40 svie kami. 40 rokov, hra Potrebujeme: vytla ie zstavy attov v ktorch je viera a svetlo (pozri zoznam krajn str. 87), vytla ie mapu viera a svetlo sveta (pozri stranu : HYPERLINK "http://www.foietlumiere.org/site/152html" www.foietlumiere.org/site/152html) . Ka~d osoba si vezme vlajku a prilo~ ju k sprvnej krajine(na zadnej asti vlajky je napsan meno krajiny prislchajcej vlajky), niektor s nro n, po troch zlch odhadoch si m~eme pre tae nzov. Umeleck workshop Vyrobme dve vro n karty pre Jeana Vaniera a Marie- Helen Mathieu, s ve>km poakovanm za to, ~e zalo~ili pred 40. rokmi viera a svetlo.:) Jean Vanier : 29, rue d Orlans 60350 Trosly-Breuil, France Marie-Hl ne Mathieu: 90 avenue de Suffren 75015 Paris, France ^4^5p6r6t667j7(899(99:n:::b;d;;;;;;<< & Fgd  & Fgd gd <==<>>>@>\>>@AAACC DD7$gd  & Fgd gd  & Fgd ?4@6@AAAXBfBC DDǿhMh 6PJ]^Jh PJ^Jh B*PJ^Jphh 5B*CJ\aJphh h B*phjh Uh 0JOJQJ 21h:pM. A!"#$% ^@^ Normln*$1$,CJKHOJPJQJ^J_H9aJmHsHtH9JAJ Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k0 0 Bez seznamu FU@F Hypertextov odkaz >*ph:B@:  Zkladn textxFF  Char$CJKHOJPJQJ^J_H9aJtH9L%&=>:&opmnY ; < h i O < klmw5zOUV_"#|}*0VM90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90000p0p0p0p0p0000p0p00p0p 0p0p 0p0 000p0p0p00 0 0 0 00 ?D%^4<D#$DX8@0( B S ?$]e$*38fk[a$&<>9:%&nplnXY : < g i N O ; < jmvw45y{NOTV^_!#{})*/0UV0 mekgajver^`OJQJ^JhH88^8`OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhHpp^p`OJQJ^JhH% ^ `OJQJ^JhH%@ @ ^@ `OJQJ^JhH ^ `OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhH88^8`OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhHpp^p`OJQJ^JhH% ^ `OJQJ^JhH%@ @ ^@ `OJQJ^JhH ^ `OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhH88^8`OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhHpp^p`OJQJ^JhH% ^ `OJQJ^JhH%@ @ ^@ `OJQJ^JhH ^ `OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhH88^8`OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhHpp^p`OJQJ^JhH% ^ `OJQJ^JhH%@ @ ^@ `OJQJ^JhH ^ `OJQJ^JhH%^`OJQJ^JhH%?, ?, $@, p@, .cwŕ.cHcWW8Num1WW8Num2WW8Num3WW8Num4/s Yg &B2 M@%z4 pp pp*Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arialg$RotisSansSerifStd-LightItArialW$RotisSansSerifStd-Light7&{ @Calibri;SimSun[SO5& zaTahoma=OpenSymbol"1ll . .!r43HP)$P $APRL: Ptnici ako `imon CyrenejskJK mekgajver  Oh+'0t 0 < HT\dl%APRL: Ptnici ako imon CyrenejsksofPRJKKNormalP mekgajverni2kgMicrosoft Word 10.0@F#@&R@&R՜.+,D՜.+,P hp| /. A %APRL: Ptnici ako imon Cyrenejsk Nzev 8@ _PID_HLINKSAKZ)http://www.foietlumiere.org/site/152html !"#$%&()*+,-.0123456789:;<=>?@ABDEFGHIJLMNOPQRURoot Entry F"]WData '1Table/'WordDocument4LSummaryInformation(CDocumentSummaryInformation8KCompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q